AsfaltskolanSeminariumSeminarieutbudMetoddagen Online

Metoddagen Online

På Metoddagen informerar Metodgruppens medlemmar och andra , om aktuella provnings- och laboratoriefrågor. Metoddagen vänder sig till laboratoriepersonal samt personer som kommer i kontakt med provnings- och verifieringsrelaterade frågor, t ex i samband med entreprenadöverlämnande eller materialförsäljning. Inbjudan och anmälan till Metoddagen sker vanligen i december.

Dokumentation från Metoddagen 4 februari 2021

Här kan du ladda ner pdf-kopior av tidigare Metoddagar: Metoddagen – Arkiv

Tid och plats

Online (ZOOM) 3 feb 2022

OBS! Metoddagen sker samtidigt fysiskt på NCC:s huvudkontor i Solna.

Anmälan

Program

Program

 • 09:00 Registrering och kaffe
 • 09:30 Inledning
 • Inledning med information om utskotten i Metodgruppen – Johanna Thorsenius, Trafikverket
 • Ringanalyser: allmänt, ballast, beläggning och bitumen. Vad händer efter ringanalyserna? Uppföljning? – Andreas Waldemarson och Håkan Arvidsson, VTI
 • SMAARTs mikrovågsprojekt – Roger Nilsson, Skanska
 • FOI-projekt – Slutredovisning ITSR/MIST – Shafiqur Rahman, VTI
 • Standardisering inom asfaltområdet – Hassan Hakim, NCC Industry
 • Regelverk asfalt, bl.a. kommande remiss AMA Anläggning 23 – Kenneth Lind, Trafikverket
 • Utveckling provningsutrustningar, tex: hur kan vi få bort metylenklorid? – Matthias Martus, Infratest
 • Paus
 • Motivet för TRV:s kravställning på obundna överbyggnadslager – Klas Hermelin, Trafikverket
 • Ballast: regelverk och standardisering – Klas Hermelin, Trafikverket
 • Förslag på ny indelning av bergtyp – Håkan Arvidsson, VTI
 • Glimmerhaltsmetoden (resultat från workshop etc). Fortsatt arbete, Var uppstår fritt glimmer i byggprocessen? – Håkan Arvidsson, VTI
 • Metodik för validering av skakapparater – Robert Bergström, SVEVIA
 • MicroDeval på borrkax – Christopher Artursson, Skanska
 • Information om Bitumenutskottet – Henrik Arnerdal, Trafikverket
 • Nyheter från Oförstörande utskottet: Sprickkartering mm – Fredrik Lindström, Trafikverket
 • Diskussion / Avslutning – Johanna Thorsenius, Trafikverket
 • 16:00 Avslutning

Upplysningar

Önskar du mer information om Metoddagen är du välkommen att kontakta:

Johanna Thorsenius, Metodgruppen för asfaltbeläggningar, tel: 010-1237860

Metodgruppen för provning och kontroll av vägmaterial och vägytor

Våren 2008 ombildades Metodgruppen på initiativ av Trafikverket. Den ”nya” Metodgruppen består av en styrgrupp samt fyra utskott. Ett för ballast och obundet material, ett för asfaltmaterial, ett för bitumen samt ett utskott för oförstörande fältmätningar.

Metodgruppen är branschsammansatt och skall ha övergripande ansvar för provningsmetoder för såväl obundna som bitumenbundna material och lager. Metodgruppen skall arbeta med frågor som rör bindemedel, tillsatsmedel, obundna material, ballast, asfaltmassa och asfaltbeläggning.

Metodgruppen skall verka för att ändamålsenliga laboratorie- och fältmetoder finns tillgängliga eller tas fram om behov föreligger. I metodarbetet ingår förutom fokus på provning/mätning/utrustningar även miljöfrågor. En god arbetsmiljö skall föreligga för personalen som arbetar på väglaboratorier eller vid mätningar i fält. I framtiden kan även metoder som mäter energiåtgång eller emissioner (miljöpåverkan) bli mer aktuella för väglaboratorier.

De olika utskotten kommer att ha en nära kontakt med de tekniska kommittéer som arbetar med Europastandardiseringen och även med andra branschsammansatta grupper, t ex tankbeläggningsgruppen.

Metodgruppen skall vara ett forum där branschens olika aktörer skall ha möjlighet att framföra synpunkter på allt som berör provning och mätning vid produktion av vägmaterial och vid kontroll av lager/vägyta i vägkonstruktionen.

Här kan du ladda ner pdf-kopior av tidigare Metoddagar: Metoddagen – Arkiv

För ytterligare information: besök Metodgruppens hemsida: www.metodgruppen.nu