AsfaltskolanSeminariumSeminarieutbudMetoddagen

Metoddagen


På Metoddagen informerar Metodgruppens medlemmar och andra , om aktuella provnings- och laboratoriefrågor. Metoddagen vänder sig till laboratoriepersonal samt personer som kommer i kontakt med provnings- och verifieringsrelaterade frågor, t ex i samband med entreprenadöverlämnande eller materialförsäljning. Inbjudan och anmälan till Metoddagen sker vanligen i december.

Här kan du ladda ner pdf-kopior av tidigare Metoddagar: Metoddagen – Arkiv

Tid och plats

Solna 8 feb 2024
NCC:s HK, Herrjärva torg 4, Solna

Program, registrering från 08.45

09.30 Välkomna, Info om lunch, parkering mm Mattias Liljekvist, Asfaltskolan
09.40 Inledning inkl info om utskotten samt information om utställare – Johanna Thorsenius, Trafikverket
09.50 Ringanalyser (statusrapport samt presentation från genomförda ringanalyser) – Håkan Arvidsson & Andreas Waldemarsson, VTI

10.20 Fruktpaus

10.40 Information från Ballastutskottet och vad händer på Trafikverket och i CEN – Klas Hermelin, Trafikverket
10.55 Bestämning av ljushet på stenmaterial – Paulina Johansson, Skanska
11.15 Polering av asfalt, avsaknad av tillräckligt god friktion mellan däck och vägyta – Roger Nilsson, Trafikverket
11.35 Sulfidförande berg som konstruktionsmaterial – Karl-Johan Loorents, Trafikverket
11.55 Ny svensk metod att mäta strålning från byggprodukter – Peter Martinsson, Swerock

12.15 Lunch

13.15 Information från Bitumenutskottet – Henrik Arnerdal, Trafikverket
13.30 Provberedningens inverkan på analysresultatet – Maya Sheideal, LTH
13.50 Aktuell standardisering SS-EN 12697-serien – Hassan Hakim, NCC Industry

14:05 Kaffe

14.25 Information från Asfaltutskottet / AMA / Trafikverkets regelverk för Bitumenbundna lager – Kenneth Lind, Trafikverket
14.45 Inventering och bestämning av 16-PAH i asfalt – Kenneth Lind, Trafikverket
15.00 Analys av egenskaper hos asfalt efter oxidativ åldring – Abubeker Ahmed, VTI
15.15 Nystart av utskott för Oförstörande fältmätningar och aktuellt inom utskottet – Thomas Lundberg, VTI

15.35 Diskussion – Samtliga

15.50 Avslutning

Anmälan

Anmälan görs via BUC:s hemsida

Upplysningar

Önskar du mer information om Metoddagen är du välkommen att kontakta:

Johanna Thorsenius, Metodgruppen för asfaltbeläggningar, tel: 010-1237860

Metodgruppen för provning och kontroll av vägmaterial och vägytor

Våren 2008 ombildades Metodgruppen på initiativ av Trafikverket. Den ”nya” Metodgruppen består av en styrgrupp samt fyra utskott. Ett för ballast och obundet material, ett för asfaltmaterial, ett för bitumen samt ett utskott för oförstörande fältmätningar.

Metodgruppen är branschsammansatt och skall ha övergripande ansvar för provningsmetoder för såväl obundna som bitumenbundna material och lager. Metodgruppen skall arbeta med frågor som rör bindemedel, tillsatsmedel, obundna material, ballast, asfaltmassa och asfaltbeläggning.

Metodgruppen skall verka för att ändamålsenliga laboratorie- och fältmetoder finns tillgängliga eller tas fram om behov föreligger. I metodarbetet ingår förutom fokus på provning/mätning/utrustningar även miljöfrågor. En god arbetsmiljö skall föreligga för personalen som arbetar på väglaboratorier eller vid mätningar i fält. I framtiden kan även metoder som mäter energiåtgång eller emissioner (miljöpåverkan) bli mer aktuella för väglaboratorier.

De olika utskotten kommer att ha en nära kontakt med de tekniska kommittéer som arbetar med Europastandardiseringen och även med andra branschsammansatta grupper, t ex tankbeläggningsgruppen.

Metodgruppen skall vara ett forum där branschens olika aktörer skall ha möjlighet att framföra synpunkter på allt som berör provning och mätning vid produktion av vägmaterial och vid kontroll av lager/vägyta i vägkonstruktionen.

Här kan du ladda ner pdf-kopior av tidigare Metoddagar: Metoddagen – Arkiv

För ytterligare information: besök Metodgruppens hemsida: www.metodgruppen.nu