AsfaltskolanAllmänt

Allmänt om Asfaltskolans kurser

Inriktning

Asfaltskolans kurser är teoretiska, men de flesta kurser kan även lämpa sig för övrig personal. Vissa kurser har även inslag med praktiska övningar, tex laboratoriekurserna för stenmaterial- respektive bitumenprovning, samt maskinförarkursen.

För yrkesarbetare rekommenderas dock i första hand utbildningspaketet ”Grundkurs Asfaltbeläggningar”. I de flesta kurserna förekommer olika matematiska beräkningar samt genomgång av teknisk litteratur, varför det förutsätts att deltagarna har goda baskunskaper i svenska och matematik.

Om du har önskemål om innehåll, eller andra synpunkter på kursverksamheten, är du välkommen att kontakta någon i Utbildningsrådet (länk) för diskussion. Vänd dig gärna till ”din” representant.

Deltagare

En grundtanke är att det vid Asfaltskolans kurser skall finnas deltagare från såväl beställare som utförare, och även konsulter, studerande, leverantörer etc. Detta innebär att det inte finns speciella kurser för de olika kategorierna.

Se vidare under fliken ”Välj rätt kurs” vilka kurser som rekommenderas till olika personalkategorier. Du kan också studera den s. k. Asfalt-cirkeln nedan för att se vilken utbildning som passar dig

.

Kurserna är i allmänhet förlagda till internat för att ge deltagarna tillfälle till erfarenhetsutbyte med kolleger från branschen, både under och efter lektionstid.

Lärare

Lärarna på de olika kurserna är aktiva inom branschen och har ett gediget praktiskt och teoretiskt kunnande. Liksom deltagarna kommer lärarna från olika kategorier inom branschen.

Kursprogram

Asfaltskolans kursprogram är uppdelat i allmänna kurser och påbyggnadskurser. För att få fullgod behållning av påbyggnadskurserna krävs förkunskaper motsvarande ”Asfaltbeläggningar – Allmän kurs”.

Asfaltskolans kurser uppdateras löpande beroende på tekniska nyheter eller ändrade förutsättningar på marknaden. Exempelvis har kursutbudet på senare tid anpassats efter den ökade fokuseringen på miljö samt funktionsupphandling.

Observera att vissa kurser endast planeras att genomföras vartannat år!

Se vidare aktuell kursöversikt

Förutom de kurser som redovisas, arrangerar och medverkar Asfaltskolan vid olika konferenser och temadagar. I mån av tid kan vi även medverka vid företagsintern utbildning.

Kompetensbevis

Efter genomgången kurs erhåller deltagaren ett kursintyg. I de fall som kursen avslutas med ett skriftligt prov, krävs ett godkänt resultat på detta för att erhålla intyg.

I dagsläget ställs det inga formella krav inom branschen på viss utbildning. Ett steg i riktning mot att uppmuntra företagen att höja kompetensen hos personalen är det pågående arbetet inom SIK – Skandinavisk Infrastrukturkompetens, samt Trafikverkets mjuka parametrar, där ett intyg från en av Asfaltskolans kurser är ett objektivt bevis på en viss kunskapsnivå. De kurser som Utbildningsrådet föreslår som poänggrundande är:

• Tillverkning av asfaltmassa
• Laboratorieprovning av asfaltbeläggningar
• Provning och kontroll av stenmaterial
• Asfaltbeläggning – Påbyggnadskurs (transport, utläggning och packning)
• Förebyggande och avhjälpande beläggningsunderhåll
• Tankbeläggningar – Allmän kurs
• Beläggningsarbete – Teori och praktik
• Provtagning av asfalt och ballast
• Vägmarkering
• Tätskikt och gjutasfalt på broar

Utbildningsrådet föreslår vidare att hänsyn tas till hur lång tid som gått efter genomgången kurs. Den som önskar uppgradera sina kunskaper, uppmanas därför att efter 5-10 år genomgå samma kurs igen. Dels hinner man under 5-10 år glömma en del, och dels utvecklas kursen beroende på nya krav, utvecklingen av ny teknik, nya produkter, maskiner och arbetssätt.

ID06 Kompetensdatabas


För att underlätta för såväl medarbetare som företag att hantera utbildningsbevis – och samtidigt öka säkerheten på arbetsplatserna – har Sveriges Byggindustrier utvecklat ID06 Kompetensdatabas.

Asfaltskolan är ID06-ackrediterad kompetensregistrator och som deltagare kan du få samtliga utbildningar registrerade i ID06 Kompetensdatabas och kopplade till ditt personliga ID06-kort.

För dig som utbildar dig hos Asfaltskolan innebär det att du utöver sedvanligt kursintyg, även får din kompetens registrerad digitalt i ID06 Kompetensdatabas, där du alltid lätt kan få en samlad bild av dina utbildningar. Ska du söka nytt jobb eller uppdrag kan du enkelt få ut en förteckning över de egna utbildningsbevisen. Registrering kommer att ske oavsett om det gäller en s.k. kravutbildning eller ej, och oavsett om du har ID06-kort eller ej.

För att vi ska kunna registrera din utbildning i kompetensdatabasen krävs att du ger ditt samtycke genom att ange ditt personnummer vid kursanmälan. Alla personuppgifter hanteras i enlighet med Personuppgiftslagen PuL. Det tillkommer ingen extra kostnad för den registrering i kompetensdatabasen som görs av Asfaltskolan.

Läs mer om kompetensdatabasen på ID06

Ladda ner ID06 Personuppgiftspolicy här.

Kursdokumentation

Varje deltagare erhåller en kursdokumentation, som ingår i kurspriset. I de flesta kurserna används även Asfaltboken vid undervisningen. ”Asfaltboken” finns på Internet, www.asfaltboken.se. I vissa kurser ingår tryckt material från denna.

Ytterligare information om eventuell litteratur eller annat som bör medtagas till kurserna finns i kallelsen inför varje kurs.