AsfaltskolanKursutbudVal av beläggningsåtgärd
Påbyggnadskurs

Val av beläggningsåtgärd

Kursen behandlar nybyggnad eller periodiskt underhåll av gator och vägar. För ”dagligt driftunderhåll” hänvisas till kursen ”Förebyggande och avhjälpande beläggningsunderhåll”.

Målgrupp

Entreprenörernas asfaltingenjörer
Beläggningsansvariga inom kommunala förvaltningar och bolag
Beläggningsingenjörer inom privata och statliga organisationer
Projektörer och konsulter

Utbildningsmål

Efter genomgången kurs ska du kunna välja ”rätt” beläggning alternativt underhållsåtgärd utifrån fördjupade kunskaper om krav på vägars/gators funktion, beläggningsåtgärders funktionella egenskaper, tillståndsbedömning av vägar/gator, kostnadsberäkning

Innehåll

 • Påkänningar på vägkonstruktionen
 • Tillståndsbedömning av gator och vägar
 • Upphandling / entreprenadformer
 • Vilka funktionella egenskaper skall prioriteras på olika typer av gator och vägar?
 • Olika beläggningstypers funktionsegenskaper, samt faktorer som påverkar dessa
 • Val av underhållsåtgärd utifrån aktuellt tillstånd (spår, sprickor mm)
 • Olika typfall: dålig lutning, svängar, rondeller, stillastående trafik mm
 • Ekonomisk värdering av olika beläggningsåtgärder
 • Miljöaspekter, t ex i samband med upplag och återvinning
 • Grupparbete med konkreta exempel
 • Hur påverkas funktion och livslängd av produktion/utförande?

Kost och logi

Logi bokas av Asfaltskolan.
Kostnaden för kost och logi betalas direkt av deltagaren till hotellet vid kursens slut. Helpension i enkelrum, 2.255 kr/dygn
exkl moms. Dagkonferens inkl 2xkaffe + lunch, 390 kr/dygn exkl moms.Se vidare Praktiska frågor
.

Staplar för kunskapsområden

Inventering
Planering
Produktion