AsfaltskolanAsfaltteknik

Asfaltteknik

Vad är asfalt?

Asfalt består av sten och bindemedlet bitumen – en tung oljeprodukt.

Sten och bitumen värms upp och blandas i ett asfaltverk till en asfaltmassa. Genom att variera stenmaterial, stenstorlek och bindemedel får man asfalt med varierande egenskaper. Räknat i vikt% innehåller asfalt cirka 6% bindemedel, resten är sten. Omvandlar man detta till volymandelar blir det cirka 14% bindemedel.

Hur mycket asfalt tillverkas i Sverige?

I Sverige har under senare år tillverkats och lagts ut mellan fem och sju miljoner ton asfalt per år. Detta motsvarar knappt ett ton asfalt per capita och år, vilket grovt räknat är en medelmängd i Västeuropa.

Hur mycket väg finns i Sverige?

Cirka 1% av Sveriges yta är vägar. Statliga vägar har en sammanlagd längd av cirka 100 000 kilometer, kommunala gator och vägar nära 40 000 km och enskilda vägar cirka 280 000 km.

Hur länge håller asfalten?

En större landsväg, Europaväg eller riksväg, behöver ett nytt slitlager (de översta tre centimetrarna av beläggningen) ungefär vart sjätte till vart tionde år, beroende på trafikmängd. För kommunala gator med mindre trafik, och lägre hastigheter, kan tiden mellan åtgärderna vara cirka 20 år. I praktiken blir det oftast längre, upp till dubbla tiden, med kostsamma renoveringsåtgärder som följd. Förr orsakade dubbdäcken stort slitage på vägarna i Sverige. Genom nya beläggningstyper och lättviktsdubbar i däcken har nu slitaget i det närmaste halverats.

Hur påverkar asfalt miljön?

Asfalt är till 100% är återvinningsbar, och en allt större andel av nya beläggningar innehåller återvunnen asfalt. Ingen påverkan på den yttre miljön sker sedan asfalten lagts ut på vägen. Vid den varma tillverkningen i asfaltverket bildas rökgaser som innehåller stoft och polyaromatiska kolväten, men det mesta fångas upp i verkets filteranläggning. Vill du veta mer, rekvirera gärna Naturvårdsverkets skrift ”Asfalt och oljegrusanläggningar” från Naturvårdsverket och ”Bästa tillgängliga teknik vid asfalttillverkning”.

Är det tjära i asfalt?

Många förknippar felaktigt än idag asfalt med det miljöfarliga ämnet stenkolstjära. Sedan 1975 förekommer ingen tillverkning av asfalt med tjära i Sverige.

Är det farligt att arbeta med asfalt?

Största arbetsmiljöproblemet är trafiken, här kan alla bilister hjälpa till genom att respektera hastighetsbegränsningarna vid beläggningsarbeten. Ergonomin på anläggningsmaskinerna har tidigare varit ett problem som nu åtgärdas bland annat genom bättre planerade förarhytter.

Tidigare har man misstänkt att det skulle vara förenat med en viss risk för cancer att hantera varm asfalt. En ny stor epidemiologisk studie har dock inte kunnat påvisa någon ökad risk för cancer för svenska asfaltarbetare. Tvärtom verkar asfaltarbetarna vara friskare än medelsvensken. Studien ingick i en stor pågående europeisk studie genom IARC (International Agency for Research on Cancer) och presenterades 2001.

Kan man göra kall asfalt?

Vid normala lufttemperaturer är bindemedlet i asfalt fast. Därför måste det värmas upp för att kunna blandas med stenen. Ett annat sätt är ett göra en emulsion där bindemedlet fördelas som små droppar i vatten, ungefär som fettpartiklarna i mjölk. Emulsionen kan sedan användas utan uppvärmning för tillverkning av olika typer av asfalt.

Hur gammal är asfalten?

Asfalt har använts sedan 3200 f.Kr. som tätnings- och byggnadsmaterial. Det moderna sättet att tillverka asfalt började med gångbanor av naturasfalt i Lyon 1829. Den första asfaltbeläggningen i Sverige utfördes av Asfaltbolaget år 1876 på Stora Nygatan i Stockholm. Se vidare i ”Från stigar till asfalterade motorvägar” av Per Frostman, utgiven av Nynäs 1995, ISBN-91-630-3069-1.

Vad är skillnaden mellan asfalt och betong?

Den korrekta benämningen är egentligen asfaltbetong respektive cementbetong, men i dagligt tal säger man oftast asfalt och betong. Både asfalt och betong består mest av sten. Skillnaden är bindemedlet. Bitumen som används i asfalt ger en mer flexibel beläggning än cement. Asfalt är det klart mest dominerande vägbeläggningsmaterialet i världen. Fördelarna är bland annat flexibilitet, enkelhet och kostnadseffektivitet.